Radojičić MirjanaRadojičić Mirjana

naučni saradnik
radojici@instifdt.bg.ac.rs, mradojicic9@gmail.com

 

 

CURRICULUM VITAE (pdf)

 

Diplomirala  i magistrirala na Filozofskom, a doktorirala na Fakultetu političkih nauka u Beogradu sa temom  Interesi i moral u međunarodnoj politici: slučaj raspada/razbijanja SFR Jugoslavije. Zimski semestar školske 1996. g. provela je na studijskom usavršavanju pri Centru za studije demokratije (Centre for the Study of Democracy) Vestminsterskog univerziteta u Londonu. Bavi se problemima primenjene etike, u prvom redu etike međunarodne politike i međunarodnih odnosa, s posebnim osvrtom na međunarodnu politiku tretiranja ex-jugoslovenske krize i dešavanja na prostorima postjugoslovenskog Zapadnog Balkana. Iz te i srodnih joj oblasti objavila je dve knjige, više desetina tekstova u domaćoj i inostranoj naučnoj periodici, i priredila jedan zbornik radova. Aktivno se bavi i prevodilačkim poslom.

 

Stečene diplome

Doktorat

Interesi i moral u međunarodnoj politici: slučaj raspada/razbijanja SFR Jugoslavije

Beograd, Univerzitet u Beogradu, Fakultet političkih nauka, 2011.

Magistarski ili master

Antropološko-estetički aspekti fenomena kiča i njegovih manifestacija u sferi političkog

Beograd, Univerzitet u Beogradu, Filozofski fakultet, 1994.

Diploma o završenim osnovnim studijama

Ontološka estetika Martina Hajdegera

Univerzitet u Beogradu, Filozofski fakultet, 1987.

 

Izabrane publikacije

— (2017) „Mile Savić kao tumač skorije južnoslovenske prošlosti“. Zbornik Matice srpske za društvene nauke 162 (2): 53–65.

— (2015) (ur.) Svetozar Stojanović – ličnost i delo, Beograd: Institut za filozofiju i društvenu teoriju.

— (2015) „Raspad/razbijanje SFR Jugoslavije iz interpretatorske vizure Svetozara Stojanovića“, u Mirjana Radojičić (ur.) Svetozar Stojanović–ličnost i delo, Beograd: Institut za filozofiju i društvenu teoriju.

— (2015) „The European Union and the Kosovo Issue: an International Ethical Perspective“, Zbornik radova Filozofskog fakulteta u Prištini 45 (1): 167–183.

— (2013) Interesi i moral u međunarodnoj politici: slučaj raspada/razbijanja SFR Jugoslavije. Beograd: Prosveta.

— (2011) „Međunarodni krivični tribunal za bivšu Jugoslaviju – između kažnjivosti i isplativosti ratnog zločina“. Politička revija  30 (4): 407–433.

— (2011) „’Rat na granici prava i morala’? – Agresija NATO–a na SRJ u međunarodno–etičkoj perspektivi“.  Filozofija i društvo  22 (3): 137–160.

— (2011) „UN Sanctions against the FRY– Some Moral Aspects of a Coercive Diplomacy Form“. Sociološki pregled  45 (2): 155–168.

— (2009) Istorija u krivom ogledalu – nevladine organizacije u Srbiji i politika interpretiranja skorije južnoslovenske prošlosti. Beograd: Institut za političke studije.

— (2003) “Integration and Disintegration of Traditions – Between Idealpolitik and Realpolitik”. In  M. Savić (ed.) Tradition and Integratiion, Beograd: IFDT, pp. 279–295.

 

Trenutni angažman

  • Projekat: „Istraživanje klimatskih promena i njihovog uticaja na životnu sredinu: praćenje uticaja, adaptacija i ublažavanja“ – potprojekat „Etika i politike životne sredine: institucije, tehnike i norme pred izazovom promena prirodnog okruženja“
  • Redovni saradnik i prevodilac tekstova za Novu srpsku političku misao
  • (2013–2015) Član redakcije časopisa Filozofija i društvo, Univerzitet u Beogradu
  • 2017– recenzent tekstova za međunarodni časopis Filozofska istraživanja, Filozofski fakultet Zagrebačkog sveučilišta