Đurić JelenaĐurić Jelena

naučni saradnik
djuric@instifdt.bg.ac.rs, jelena.el@gmail.com

 

CURRICULUM VITAE (pdf)

 

Stečene diplome

 

Doktorat iz filozofske antropologije (2005 – 2010)

Interdisciplinarna katedra za Antropologiju
Filozofski fakultet, Univerzitet u Beogradu
Doktorska teza: Globalni procesi i preobražaj identiteta: antropološki aspekti, mentor prof. dr Milan Vukomanović

 

Magisterijum iz filozofske antropologije (1991 – 1997)

Interdisciplinarna katedra za Antropologijurijum
Filozofski fakultet, Univerzitet u Beogradu
Magistarska teza: Promene vrednosti i društvene promene (s osvrtom na raspad jugoslovenskog društva), mentor prof. dr Zagorka Golubović

 

Diploma iz filozofije (1980 – 1989)

Filozofski fakultet, Univerzitet u Beogradu
Diplomski rad: Neki filozofski problemi savremene nauke, mentor prof. dr Staniša Novaković

 

 

Izabrane publikacije

 (2016) “Kolektivni identitet u Srbiji danas”, Srpska politička misao, 2016 (4): 31-50

„Collective Identity in contemporary Serbia“

(2015) “Жертвоприношение и система”, Kinđić, Z. (ur) Religija i nasilje, Skupština opštine Smederevska Palanka; Beograd: Filozofska komuna; Dosije studio. Str. 72–86.

(2015) „Permakultura kao nova politička kultura“, Kultura, časopis za teoriju i sociologiju kulture i kulturnu politiku, 149: 56-71

(2014) „Smisao održive kulture“, M. Dragićević Šešić, M. Nikolić, Lj. Rogač Mijatović (eds/prir) Culture and Sustainability at Times of Crisis / Kultura i održivost u doba krize, Beograd: Univerzitet Umetnosti u Beogradu, Fakultet dramskih umetnosti, Institut za pozorište, film, radio i televiziju, str. 39–50.

(2014) , (ur) Antropološka teorija i društvena praksa – na tragu istraživačkog iskustva Zagorke Golubović, Beograd: Institut za filozofiju i društvenu teoriju

(2013) „Postsecularity and the Modernization With the Soul“, M. Blagojević, J. Jablanov-Maksimović, T. Bajović (eds.), (Post)secular Turn: Religious, Moral and Socio-political Values od Student Population in Serbia), Beograd: CES, KAS, CRES,  str. 99–120.

(2012) Globalni procesi i preobražaj identiteta, Beograd: Institut za filozofiju i društvenu teoriju, Albatros plus.

 

Trenutni angažman

Od 2013. godine rukovodi jednim od dva tima Srbije na međunarodnom projektu COST Action IS1307 (Novi materijalizam: povezivanje evropskih teorija o tome ‘kako materija postaje važna’) (New Materialism: Networking European Scholarship on ‘How Matter Comes to Matter’) i član je Upravnog odbora (Management Committee – MC Member) na tom projektu.

Od 2015. predaje Osnove filozofije prirodnih nauka, u okviru programa interdisciplinarne katedre za doktorske studije Istorija i filozofija prirodnih nauka i tehnologije, Univerziteta u Beogradu.

 

Tekuća interesovanja

Ono čime se bavim poslednjih godina tiče se povezivanja ranijeg antropološkog bavljenja problemima globalnih procesa i preobražaja identiteta, sa osnovnim saznajnim (epistemološkim / gnoseološkim / etičkim) pitanjima koja se prelamaju kroz prizme tzv. „postsekularnih“ stremljenja i tzv. „novih materijalizama“ krećući se u pravcu jedne opšte tranzicije kroz koju prolazi savremena kultura.