Ćeriman JelenaĆeriman Jelena

istraživačica saradnica
jelena.ceriman@instifdt.bg.ac.rs; jelena.ceriman@yahoo.com

 

CURRICULUM VITAE (pdf)

 

Diplomirani sociolog – master, Filozofski fakultet Univerziteta u Beogradu

Jelena Ćeriman je studentkinja doktorskih studija na Odeljenju za sociologiju Filozofskog fakulteta u Beogradu. Trenutno radi na tezi o rodnoj socijalizaciji dečaka u porodicama u savremenoj Srbiji. Poseduje jake metodološke kompetencije, naročito u kvalitativnim istraživanjima. Većina njenih istraživanja sprovedena je u zemljama Jugoistočne Evrope i uključivala je komparativne studije o socijalnim uslugama, kao i analize porodičnih praksi i obrazovnih sistema. Održala je više od 30 prezentacija, seminara i predavanja o ovim temama na međunarodnim konferencijama i javnim diskusijama u inostranstvu. Ima deset godina profesionalnog iskustva u svim fazama upravljanja projektnim ciklusom.

Izabrane publikacije:

  1. Jelena Ćeriman, Gazela Pudar Draško (2018). „Formalne i neformalne prakse u akademiji: Rodna (ne)umrežavanja”. U: B. Delibašić, G. Pudar Draško, I. Fiket (ur.), Univerziteti između meritokratije i patrijarhata: Žene i moć delanja, Beograd: Institut za filozofiju i društvenu teoriju Univerziteta u Beogradu, str. 95-117.
  2. Jelena Ćeriman, Irena Fiket, Krisztina Rácz (ur.) (2018). Između patrijarhata i prekarijata: Usklađivanje porodičnih i profesionalnih obaveza akademskih radnica. Beograd: Institut za filozofiju i društvenu teoriju Univerziteta u Beogradu : Centar za etiku, pravo i primenjenu filozofiju.
  3. Jelena Ćeriman, Sanja Milutinović Bojanić, Verica Pavić Zentner (ur.) (2016). Siromaštvo, ruralnost, rod: Istraživanje funkcionisanja sistema socijalne zaštite u ruralnim oblastima Srbije. Beograd: Institut za filozofiju i društvenu teoriju Univerziteta u Beogradu : Centar za etiku, pravo i primenjenu filozofiju.
  4. Jelena Ćeriman, Verica Pavić Zentner (2015). „Rod i siromaštvo: Pristup žena i devojčica socijalnim uslugama u ruralnim područjima Srbije“ [Gender and Poverty: Access of Women and Girls to Social Services in Rural Areas of Serbia]. Sociološki godišnjak, 10/2015, str. 377–392.
  5. Jelena Ćeriman (2012). „-One Better Stands on Two Legs than on One Leg- Families in Serbia and Montenegro from Parents Point of View“. Der Donauraum, 3-4/2012, pp. 583–593.
  6. Jelena Ćeriman, Sanja Milutinović Bojanić i Gazela Pudar (2011). “Serbia at the Crossroads: Gender Inclusiveness in Higher Education: Real or just Wishful Thinking“. In: L. Grunberg (ed.), From “Gender Studies” to Gender in Studies: Gender Inclusive Curriculum in Higher Education, Academic Courses and Curricula, Bucharest: UNESCO-CEPES, pp. 185–207.

 

Trenutni angažman:

Angažovana na istraživačkom projektu „Politike društvenog pamćenja i nacionalnog identiteta: regionalni i evropski kontekst“ (broj projekta 179049) u okviru projektnog ciklusa Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije.

2017–tekuće: Koordinatorka za Srbiju na naučnom projektu „Neposlušna demokratija: Komparativna analiza spornih politika na evropskoj (polu)periferiji

2012–tekuće: Programska koordinatorka u Centru za etiku, pravo i primenjenu filozofiju, Beograd (CELAP)

 

https://www.linkedin.com/in/jelena-ceriman-0653bab7/?ppe=1

https://independent.academia.edu/jelenaceriman