3. decembar 2019.

Predstavljanje knjige: „Otpornost-asimetrija makro diskursa i mikro procesa”

Institut za filozofiju i društvenu teoriju, sala na IV spratu u 12 časova

Predstavljanje knjige: „Otpornost-asimetrija makro diskursa i mikro procesa”

Autorke: Olivera Pavićević, Institut za kriminološka i sociološka istraživanja, Aleksandra Bulatović, Institut za filozofiju i društvenu teoriju i Ljeposava Ilijić, Institut za kriminološka i sociološka istraživanja

Otpornost je fundamentalna čovekova funkcija koja, kroz adaptaciju na nepovoljne, stresne i rizične okolnosti kao postojeću ili naučenu veštinu, omogućava pozitivan ishod njegovog funkcionisanja uprkos teškoćama. Ovako određen koncept fenomena otpornosti u savremenim uslovima se razmatra kao element strukture javnih politika (makro-diskurs) ― otpornost se određuje normativnim i vrednosnim aspektima koji utvrđuju za koga je otpornost dobra, šta se njome brani i šta su prihvatljivi načini za njeno ostvarivanje i razvijanje. Otpornost se može posmatrati i kao mikro-proces, na nivou lokalnih zajednica, kao lokalna praksa, lokalni kapacitet i spontano samoorganizovanje uz uvažavavanje visokog stepena lokalne autonomije. Razlika između ova dva nivoa delovanja otpornosti (makro i mikro) nekada suprotstavlja dva elementa otpornosti, a to su zahtev za adaptacijom, sa jedne strane i zahtev za transformacijom, sa druge. Otpornost kao penološki fenomen otkriva se kroz uporedivost koncepta otpornosti sa konceptom odustajanja od kriminala, što opravdava fokusiranje mehanizama koji omogućavaju da se ta dva procesa. Ovo ima poseban značaj u vezi sa praktičnim implikacijama za rad sa ranjivim kategorijama stanovništva jer ovi koncepti podrazumevaju da je pojedinac aktivan subjekt, nosilac procesa izgradnje i jačanja vlastitih pozitivnih kapaciteta, uprkos onom što trpi, i usmereni su na identifikovanje snage umesto rizika ili deficita.

Cilj ove knjige o otpornosti je otvaranje prostora za interpretaciju otpornosti u kontekstu izgradnje socijalnog kapitala, na osnovu razmatranja dominatnih normativnih i vrednosnih postavki, različitih polaznih perspektiva o tome ko su nosioci otpornosti, kakva je njihova pozicija u društvenoj strukturi i kako se otpornost interpretira.

 Olivera Pavićević je naučna saradnica Instituta za sociološka i kriminološka istraživanja u Beogradu. Istražuje teme iz domena sociologije kulture i kulturne kriminologije, a u aktuelnim istraživanjima razmatra otpornost kao koncept u društvenim naukama.

Aleksandra Bulatović je naučna saradnica Instituta za filozofiju i društvenu teoriju Univerziteta u Beogradu. Njeno istraživačko interesovanje usmereno je na nekonvencionalne bezbednosne pretnje i razmatranje načina društvene reakcije na njih u kontekstu posledica na savremeno demokratsko društvo i međunarodni sistem. Poseban interes ima za pitanja identifikovanja i razmatranja široko postavljenih glavnih determinanti ljudskog procvata i njegove dinamike, uključujući i implikacije šire koncepcije ljudskog procvata poput: prava i dužnosti, favorizovanje određenog tipa obrazovanja, kritičko mišljenje i ograničavanje države, odnos društvene i individualne dobrobiti, suzbijanje kriminaliteta i optimizaciju ljudskog ponašanja.

Ljeposava Ilijić je naučni saradnik Instituta za kriminološka i sociološka istraživanja. U spektru njenih interesovanja su kriminološke i sociološke teme. Primarni fokus njenih istraživanja je na problemima izvršenja zatvorske kazne, tretmanu i resocijalizaciji osuđenih lica, što sada proširuje na razmatranje koncepta odustajanja od kriminala i uticaja koji socijalni i ekološki faktori ostvaruju na ponašanje lica koja izdržavaju zatvrosku kaznu.

Posted in Некатегоризовано