Pravni akti

Statut

Pravilnik o radu

Pravilnik o postupku unutrašnjeg uzbunjivanja

Pravilnik o sprovođenju postupaka javnih nabavki u Institutu za filozofiju i društvenu teoriju Univerziteta u Beogradu

Zakon o naučnoistraživačkoj delatnosti

PRAVILNIK O POSTUPKU, NAČINU VREDNOVANjA I KVANTITATIVNOM ISKAZIVANjU NAUČNOISTRAŽIVAČKIH REZULTATA ISTRAŽIVAČA