Markus Gabriel: Sense and Existence


Prof. dr Markus Gabriel je upravnik odeljenja za epistemologiju, modernu i savremenu filozofiju na Univerzitetu u Bonu. U svojim istraživanjima najviše se bavi odnosom između diskurzivne i...