Dušan Bošković: O izrazu pregazilo vreme


O predavanju: U prvom redu treba naglasiti da je u pitanju jedna velika metafora koja može označavati različite stvari: s jedne strane, postoje profesije koje je pregazilo vreme (na primer,...

Markus Gabriel: Sense and Existence


Prof. dr Markus Gabriel je upravnik odeljenja za epistemologiju, modernu i savremenu filozofiju na Univerzitetu u Bonu. U svojim istraživanjima najviše se bavi odnosom između diskurzivne i...