Luka Glušac, Angažman i političke institucije


Cilj ovog predavanja je da doprinese promišljanju veze između angažovanosti i političkih institucija. Nakon pregleda glavnih teorijskih viđenja institucija, političkih institucija i...

Razgovor o knjizi Lis Irigare Etika polne razlike


U Etici polne razlike Irigare iznosi veoma važan stav: zapadna kultura nije etička i da je primarni razlog za to tretiranje žena i prirode, te da je jedini način da se ta situacija promijeni –...

Analiza časopisa Sociologija (1997-2017)


Predavanje je sačinjeno iz dva dela. Prvi deo je posvećen rezultatima analize citiranosti socioloških klasika u časopisu Sociologija za period 1997–2017. Za polaznu tačku ove analize, u...

Ana Katić Pojam fikcije u nauci i književnosti


Modeli u eksperimentalnoj praksi imaju dominantnu ulogu. U skladu sa tim, pitanje odnosa između fikcije i nauke predstavlja bitnu temu u savremenoj filozofiji nauke. Prvi nedostatak u ovom kontekstu...

Filip Ivanović Sokratova smrt i demokratija


Predavanje će se fokusirati na suđenje Sokratu, optuženom za kvarenje omladine i nepoštovanje bogova pred atinskim sudom, kako je to opisano u Platonovoj Odbrani Sokratovoj, razjašnjavajući...

Vesna Pavlović, MixTape


Projekti Vesne Pavlović istražuju odnost između sećanja u savremenoj kulturi i tehnologija produkcije fotografske slike. Ključno u njenoj umetničkoj strategiji je širenje fotografske slike...