Ivana Zagorac Empatija


Prof. dr Ivana Zagorac sa Filozofskog fakulteta Univerziteta u Zagrebu održaće predavanje o empatiji kao moralnoj emociji, dovodeći u vezu empatiju i etiku sentimentalizma, uz ukazivanje na...

Katarina Njegovan Senzibilisanje za moral kod Kanta


S obzirom na dobro poznat Kantov stav da se « osnov obavezanosti ne sme tražiti u prirodi čoveka, niti u prilikama u svetu u koje je čovek postavljen, već da se mora tražiti a priori jedino u...

Ivana Đurović Nevolja s jezičkim rodom


U ovom izlaganju autorka preispituje odnos pôla kao biološke i roda kao društvene i gramatičke kategorije. Pojedini rasprostranjeni jezici sveta trenutno prolaze kroz manje ili više osmišljene...